Kasutajatingimused

1.     Üldsätted

1.1.  Käesolevad veebiõppekeskkonna müügitingimused (edaspidi Müügitingimused) kehtivad OÜ Innavaatiline Haridus (edaspidi Teenuse osutaja), registrikood 12596794, aadress Jakobsoni 10/3-22, Tallinn 10128, Eesti, veebiõppekeskkonnas müügil olevate õppematerjalide (edaspidi Materjalid) ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.

1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Müügitingimustest, Teenuse osutaja hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.3.   Teenuse osutaja jätab endale õiguse Müügitingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni avaldamisest Teenuse osutaja veebiõppekeskkonnas. 

1.4. Veebiõppekeskkonnas tellimuse esitamisel kinnitab Klient, et ta on tutvunud ning nõustub Müügitingimustega.

2.     Tellimuse vormistamine

2.1.   Õppematerjalide tellimiseks valib Klient veebiõppekeskkonnast soovitud Materjalid.

2.2.   Müügileping Teenuse osutaja ja Kliendi vahel loetakse sõlmituks pärast Kliendi poolt tellitud Materjalide eest tasumist veebiõppekeskkonna pangalingi kaudu või kui Teenuse osutaja on saanud Kliendilt sooritatud makse kohta käiva kinnituse (kinnituseks loeme ksimüügil olevaid õppematerjalide koode).

 

3.     Tellitud Materjalide eest tasumine

3.1. Klient tasub veebiõppekeskkonnast tellitud Materjalide eest pangaülekandega veebiõppekeskkonna pangalingi kaudu SEB või Swedbank internetipangas.

3.2.   Makse sooritamiseks klikkige tellimuse kinnituse leheküljel nupule „Maksa”. Ekraanile kuvatakse internetipangalingid. Makse aluseks olev arve saadetakse Teile tellimuse kinnitusena ka elektronpostiga. Palume enne tasumist kontrollida, et tellimuse kinnituses sisalduvad andmed vastavad Teie soovile.

3.3.   Veebiõppekeskkonnas avaldatud hinnad on Eurodes.

 

4.     Tarnetingimused

4.1.   Tellitud kaubad tehakse Kliendile kättesaadavaks veebiõppekeskkonnas pärast pangaülekande kinnituse saamist.

 

5.     Isikuandmed

5.1.   Klient annab käesolevaga Teenuse osutajale nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks ning andmete säilitamiseks Teenuse osutaja kliendiregistris.

5.2.  Kliendi emaili kasutatakse üksnes sisselogimis- ja suhtluseesmärkidel ning ei kasutata reklaami edastamiseks. 

5.3.  Teenuse osutaja kohustub tagama isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsuse ja muude seadusest tulenevate nõuete täitmise Kliendi isikuandmete kasutamisel ja töötlemisel.

5.4.   Kliendil on õigus igal ajal loobuda punktis 5.1. antud nõusolekust, teavitades sellest kirjalikult Teenuse osutajat.

5.5.   Loobudes punktis 5.1. antud nõusolekust loobub klient täielikult Teenuse osutaja veebiõppekeskkonna teenustest.

 

6.     Muud tingimused

6.1.   Kõik erimeelsused Teenuse osutaja ja Kliendi vahel lahendatakse läbirääkimiste teel vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või lahendatakse poolte vaidlus Harju Maakohtus.